diumenge, 9 de maig de 2021

Els verbs en passat, present i futur

 ☝Consulteu ací els temps verbals i formeu frases en passat, present i futur  per contrastar les diferències entre com éreu abans, com sou ara i com us agradaria ser en el futur. Indiqueu com heu canviat físicament i en la vostra personalitat; el que us agradava abans i ara; el que voldríeu ser i fer en el futur; el millor de quan éreu xicotets, el d'ara i el que us agradaria millorar.

CLASSIFICACIÓ DELS TEMPS VERBALSEN GRUPOS: haced un cartel en canva o a mano sobre cómo era la escuela de antes, utilizando tiempos del pasado, y cómo es la escuela de ahora, utilizando el presente. Cada grup elige un tema: 
 1. mobiliario de las aulas y agrupamientos de alumnos/as;
 2. horarios, memorización, trabajos, evaluación
 3. asignaturas, libros y materiales
 4. profesorado y disciplina
 5. tipo de comida, uniformes o ropa.
Podéis consultar los siguientes artículos y preguntar a vuestros padres o abuelos

DIFERÈNCIES ENTRE VERBS EN VALENCIÀ I EN CASTELLÀ

VALENCIÀ /CASTELLÀ
 • Infinitiu: haver / haber
 • Pretèrit imperfet: cantava/ cantaba
 • 2a conjugació: -er/-re
 • Verb incoatiu en 3a conjugació: partisc / ----------------------
 • Pretèrit perfet simple: cantí (valencià central) / canté
 • Prertèrit perfet perifràstic: vaig cantar / -------
 • Pretèrit perfet compost de subjuntiu: haja anat / haya ido
 • Condicional: cantaria / cantaría
 • Pretèrit imperfet de subjuntiu: cantara o cantàs (valencià septentrional)
 • Pretèrit Plusquamperfet: havia cantat / habia cantado
 • Pretèrit Plusquamperfet de subjuntiu: haguera o hagués anat / hubiera o hubiese ido
 • Pretèrit anterior:  haguí cantt / hube cantado
 • Coordinació del participi amb l'objecte: les he comprades / las he comprado
 • Imperatiu: parleu /hablad (amb el present)

Estructura: introducció sobre el que aneu a explicar, almenys 5 diferències utilitzant verbs en diferents temps, conclusió del que era millor abans, el millor d'ara i el que milloraries en el futur.

Utilitzeu els verbs corresponents als temps verbals, com per exemple:

 • era/soc/seré
 • m'agradava/m'agradà/m'agradarà o m'agradaria
 • volia/vull/vodré o voldria
 • tenia/tinc/tindré o tindria
 • podia/puc/podré o podria
 • sabia/sé/sabré
 • coneixia/conec/coneixeria.

Utilitzeu connectors per organitzar i enllaçar les idees, com per exemple:

Per a l’inici: d’entrada, per començar, primer, primerament, en primer lloc

Per a la continuació: a continuació, tot seguit, segon, tercer…, en segon lloc, en tercer lloc

Per a l’acabament: per acabar, per últim, finalment, per finalitzar, en darrer lloc, en últim lloc, així doncs /En conclusió / En definitiva / En conseqüència /


Per referir-se a un tema anunciat: respecte a / quant a / en relació amb / pel que fa a / sobre

Per encetar un nou tema: un altre punt és / el punt següent és /  una altra qüestió a tractar és

Per continuar sobre un mateix punt: A més a més / A més / Així mateix
Com també  / Com dèiem / Continuant amb el que deia
Després / Tot seguit / També

Per distingir: D’una banda,… / De l’altra
Per un costat,… / Per l’altre,…
D’altra banda,… / Altrament,…
Al contrari / En canvi

Per introduir una explicació: És a dir / Això és / En altres paraules / En altres termes
Dit d’una altra manera / O siga/ El més important / La idea central / Convé ressaltar / Val la pena recordar / Cal insistir en/a…S’ha de tenir en compte…

Per donar detalls: Per exemple / Un bon exemple d’això és… / Com a exemple
En particular / En concret / Com ara
Posem per cas / Com a mostra /  Així

Per resumir: En resum / Resumint el més important…
En conjunt / Globalment…

Per indicar causa
perquè (+ v. indicatiu) / ja que / vist que / com que
atès que / a causa de / gràcies a / per culpa de…
Per indicar condició
Si / en cas de / a condició de / posat que
Per indicar finalitat
perquè (+ v. subjuntiu) / a fi de / per tal que / amb l’objectiu de
amb la finalitat de…
Per indicar concessió
 encara que / malgrat que / tot i que / per bé que
Per indicar conseqüència
 en conseqüència / consegüentment / per tant / de manera que / per això
 Per indicar oposició (adversatives)
 en canvi / al contrari / tanmateix / ara bé
No obstant això…/ Malgrat això…

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada